Ажлын дараалал

Захиалга өгөх

Хийлгэх гэж буй ажлаа эхний байдлаар хар зураг гарган өгч шаардлагуудаа баталгаажуулах

01

02

Төлбөр тооцоо

Тухайн ажлын үнийн дүнгийн 50% ийг урьдчилан төлсөн байх шаардлагатай.

03

Ажил гүйцэтгэх

Ажил гүйцэтгэл нь захиалгын бүтэц шаардлагаас хамаарч 7-14 хоногт хийж гүйцэтгэх боломжтой.

05

Хүлээлцэх

Төлбөрийн үлдэгдэл 50% төлөгдсөнөөр ажил хүлээлцэх боломжтой болох ба туршилтын хугацаанд 1 хоног тест хийгдэнэ.

Удирдах систем заавар

Харилцагчдын талархал